Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

lørdag 10. november 2012

13) Islam.ISLAM


Islam er en av de store religioner i verden. Den kommer som kjent fra Arabia og er stiftet av Muhammed. Han kalles profet. Deres lærebok er Koranen. I tillegg følger mange muslimer (tilhengere av islam) tradisjoner og ord fra Muhammed selv, det som kalles Hadith. Dette ordet betyr egentlig bare en fortelling eller utsagn uansett innhold. Men det har en spesiell betydning innen islam, nemlig en opptegnelse av profetens ord og handlinger. Det er også utvidet til å gjelde Muhammeds medarbeidere og venner.
Mange vet trolig lite om det grunnleggende i Islam, selv hovedpunktene i deres tro og praksis. Alle vet nok nå at deres bok er koranen og deres gudshus er moskeen. De har også noen høytider som mange vet navnet på, slik som fastemåneden Ramadan og Id som kommer etter. Nå skal vi nevne noen hovedpunkter i deres tro .

Hovedpunkter i ISLAM.


1. Islams makt.

Islam er en maktreligion, den hellige krig i eldre tid viste det. I dag er olje av stor
betydning: Arabiske land bruker oljepenger til flere ting, som å bygge moskeer i kristne land, f. eks. i Stavanger.

2. Islams utfordring.

Muslimene vokser i antall. I England er de over 2 % av folketallet nå. De vokser raskt både i muslimske land og i vesten. En grunn er at de får mange barn. Man regner over 1 milliard muslimer nå.

  a) Muslimene kommer til oss - vi kan møte dem på hjemmebane. Her er de ikke så bundet av slekten så lenge de er få. De får kanskje en menneskelig frigjøring ved å komme til et fritt land.

  b) Vi går til dem - mange tar seg arbeid i arabiske land nå, t.d. i olja. Det gir oss en førdel: kristne kan tjene til opphold i slike land og være vitne på samme tid. Teltmakermisjon er en viktig og nødvendig arbeidsform i disse land.

3. Islams tro.

Det er mange sider ved Islams tro og religion, men noen holdepunkter er  viktige.


a) Monoteisme: De lærer at det er EN Gud, Allah. Slik er de lik jøder og kristne. Men vi skal aldri tenke at deres Allah (som nå oversettes med Gud!) er like vår Gud. Det viser beskrivelsen av Allah i Koranen.

b) Muhammeds rolle er viktig. Han er en sakral person, men vanligvis ikke gud.
- Han er den siste og dermed den største profet. Det har vært mange profeter før Muhammed, f. eks. Jesus. Muhammed er sendt til hele verden i motsetning til de andre som bare var for til jøder og kristne. Derfor er han størst etter Islams lære.
- Noen sekter/samfunn tilber mest Muhammed.

c) Evigheten: de lærer tydelig at der er en himmel og et helvete. Det blir et skilje etter døden. Allahs tilhengere kommer til himmelen. Men det avhenger helt av våre gjerninger. Likevel kan ingen muslim vit sikkert om han kommer til himmelen/paradis. Det får han først vite på dommens dag. Allah er suveren og bestemmer hvem som skal bli frelst. Det må skape usikkerhet om deres evighet.

d) Koranen er den hellige bok. Det har vært flere hellige bøker før:
- Loven (Tawrat - hebr. Torah) ved Moses, dvs. del av GT.
- Samene ( ) ved David, dvs del av GT.
- Evangeliet (Indjil) ved Isa/Jesus, dvs. NT.
-- Koranen (Quran) den siste, ved Muhammed.
Indjil var en korrigering av Tawrat som jødene hadde forvansket.
Quran er en korrigering av indjil som de kristne har forandret. Dermed er det bare koranen som står igjen som pålitelig skrift.

Koranen er skrevet av Allah i himmelen på en tavle.
Muhammed fikk dette åpenbart av engler, og skrev det ned.
Derfor står englene høgt i Islam - de var mellomleddet mellom Allah og Muhammed.
Også jødene setter englene høyt.

4. De fem søylene.


De er en sammenfatning av islamsk tro og praksis på en kortfattet måte:
a) Tro og bekjennelse: Det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans profet. - Når man sier det, er man en muslim.

b) Bønn. De skal be 5 ganger daglig, vendt mot Mekka. Det er en rituell bønn, hver fredag skjer det i moskeen, eller der de er. Før de ber skal de renses nøye. Alle kroppsdeler skal vaskes, derfor er det alltid vann ved moskeen. Den siste bønnen skal skje ved å bøy pannen mot golvet, som er et symbol på underkastelse. Ordet Islam betyr det.

c) Faste i måneden Ramadan hører med. De faster mens sole er oppe - fra mat og seksuelt samliv. Når solen går ned er de ikke bundet av det. Fastetiden blir avsluttet med fest.

d) Almisser eller gaver til fattige. Her er strenge regler. Muhammed var selv foreldreløs, barn av en fattig enke.

e) Pilegrimsreise til Mekka en gang i livet minst. Dette er ikke noe nytt med Muhammed, det gjorde de før hans tid også. Men med Muhammed kom det i et system og ble påbudt. Det er noen unntak: ved helsesvikt, stor fattigdom eller annen tvingende grunn kan en bli fritatt. Det viser at budet ikke er absolutt.

Budene kan ikke sammenlignes med de ti bud og formaninger i den nye pakt. Islams bud er krav og uttrykk for lov. De er betingelser for å være en sann muslim uten at de er absolutter.

Før lærte folk lite om Islam. Den var fjern og uinteressant.
Nå er de komne oss inn på livet, både her i landet og ved media. Derfor er det mer nødvendig å kjenne til hovudtrekkene.

Som kristne ser vi snart at noe vesentlig mangler. De har ikke en Frelser som har sonet synden og åpnet veien til himmelen. For oss er det det aller vesentligste. De taler om tilgivelse og Guds barmhjertighet, men ikke om en forsoning der synden er betalt.

Slik kunne vi sett på flere punkter i religionen.

Hellig krig.


I hele Islams historie har den hellige krig vært viktig. Den kalles Djichad. Hovedsaken her er å utbre Islam med makt, som i praksis blir krig. Det er faktisk en religiøs plikt for muslimer og gjelder generelt alle mannlige, frie og voksne menn. Og det er slik at en muslim som dør i kamp for Islam, blir regnet som martyr og er sikret en plass i Paradis. (Shorter Encyclopaedia of Islam, p. 89.)

I moderne tid er begrepet kanskje utvidet til å gjelde alle kriger, og kan da bli tolket noen ganger som en krig mellom muslimer for å redde den ekte Islam. Vi har sett flere kriger mellom muslimske land i Midt-Østen. Det kan delvis henge sammen med strid mellom de to store hovedgrupper innen Islam, Sunni og Shia. Der er også andre grupper som kalles muslimer, som ikke ble anerkjent av andre. En av dem som finnes i Norge er Ahmadiyya som kommer fra Pakistan. Vi skal ikke gå inn på forskjellene mellom slike grupper her og nå.

Radikal Islam.

En gruppe som har gjort seg mer og mer gjeldende innen Islam er de radikale gruppene som er kjent for vold og terror i flere land i verden. Jeg skal bare nevne noen få ting om dem her, for de opptrer kanskje på flere måter. Men etterretning og politi har noen felles kjennetegn på dem slik at kan gjenkjennes.

Vi regner med at det var slike mennesker som stod bak angrepet på dobbel-tårnet i New York for noen år siden og senere i Spania og London o.a.st. Et navn som går igjen på slike grupper er Al Qaida, som regnes som ledergruppen og inspiratoren. Osama bin Laden var leder.

«Ifølge Bin Ladens egne uttalelser, akademiske utredninger samt vestlige militær- og sivil etterretningstjenesters analyse, er al-Qaidas mål å etablere et pan-islamsk kalifat (rike) basert på strenge varianter av islamsk shariarett. For å nå dette målet er det nødvendig å bekjempe korrupte regimer som har sviktet islam så vel som vestlig kulturell og økonomisk dominans, og spesielt å bekjempe USA og Israel, «korsfarer-zionist-alliansen». I februar 1998 sendte nettverket ut en oppfordring til alle muslimer om å drepe amerikanske borgere – sivile og militære – og deres allierte i hele verden.
Det er slått fast at al-Qaida har stått bak en rekke angrep på spesielt amerikanske mål…
al-Qaidas hensynsløse taktikk med angrep på sivile har ført til at organisasjonen har fått mye kritikk i den muslimske verden. I Irak har organisasjonen kommet i kamp med andre motstandsgrupper, på grunn av sine angrep på det sjiamuslimske flertallet i landet, men organisasjonen har også blitt hyllet som helter av islamske fundamentalister og anti-amerikanske grupper.»  (Etter Wikipedia.)

Politikk og religion.

Islam er en religion, og den er ikke-kristen. Sann kristendom og islam kan aldri forenes i en synkretistisk gruppe. Det begrunner vi slik i noen få korte trekk:
Gud og Allah er ikke samme «person». Deres egenskaper og handlemåte og «historie» er ikke den samme.
Jesus er omtalt i Koranen som Isa al-Masih. På tross av visse historiske likheter er ulikhetene større. De er så viktige at det ikke kan være samme person. Det gjelder særlig Jesus som Guds Sønn – noe Islam benekter; Jesus død på korset og særlig betydningen av hans død som forsoner for verdens synd. Dette har ikke islam.
Evigheten. Der er likheter ved at islam og kristendom taler begge om en todelt evighet: Himmel og helvete. Men ‘innholdet’ i evigheten er forskjellig. Himmelen er ikke en evig tilbedelse av vår Gud og Herre og salighet for de troende. Helvete er også omtalt fysisk på en måte vi ikke kjenner.
Vår personlige frelse er ikke den samme. Islam kan tale om tro og nåde osv, men betydningen er heller uklar og uten den grunnvoll som kristendom har (korset). Når en soldat som dør i Allahs krig, er sikret himmelbillett, står det i kontrast til den kristne tillit til Guds nåde i Kristus. Den bygger på Jesu død og vi har det skriftlig i Bibelen. Derfor kan vi ha visshet om frelse, noen muslimer ikke kan ha før dommens dag.
Vi må altså konkludere med at det er to ulike religioner.
Men denne religionen Islam er knyttet fastere til det politiske styret i et muslimsk land enn det noen gang har vært i kristne land. En statskirke kan ikke sammenliknes med det. Unntaket er bare de første krigerkonger som ikke var misjonærer i egentlig forstand. Derfor vil det ikke bli hele og det rette bildet når både politikere og muslimske ledere sier at vi må skille mellom religion og politikk. Det er mildt sagt vanskelig i islam.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar