Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

tirsdag 30. oktober 2012

10) Storm i USA øst.

Mektige stormar med mykje vatn kjem inn over austkysten av USA just no. Direkte-TV frå landet viser at uværet har gjort stor skade i New York. Men det viser og at det er straum der og folk er ute i gatene og ved strendene i New Jersey. Det synest som om nokre er vel "modige" og skal prøva kor sterk stormen er. Dei tek til og med born med seg for å sjå på bylgjene. For oss kan det verka vitlaust.

Kunne så folk koma i hug at det er Gud som styrer alt og han vil visa si makt og kraft for oss. Diverre ser det ut til at folk flest ikkje koblar noko til Gud men trur på naturen. Det har vore så mange ulukker og katastrofer av ulik slag no utan at det har ført til at folk vaknar og vender seg til Gud. Det må vera vår bøn for Amerika just no.

mandag 29. oktober 2012

9) Jøden Rabinowitz

Eg har nett lese biografien om Maritz Rabinowitz, jøden som kom til Noreg som unggut og til slutt slo seg ned i Haugesund som handelsmann. Då krigen braut ut 9. april 1940, rømde han innover til Ryfylke. Han var ei stund i Hogganvik, kom så til Dalen i Vikedal og seinare til Sunnhordland. I desember 1940 vart han teken av tyskarane og etter kvart sendt til Tyskland som fange. Der døydde han 27. febr. 1942.

Det er Arne Vestbø frå Sandeid som skriv boka. Han har granska mykje og tala med folk som kjende Rabinowitz. Boka er spanande og opplysande på fleire måtar. Mange i vårt distrikt kjenner litt til han, men her er truleg nye opplysningar for mange.

Det som undrar meg mest, er den antijødisme eller motstand mot han av di han var jøde. Den var både i folket og kanskje særleg mellom handelsfolk. Det lukkest svært godt for jøden, og dei følte kanskje konkurransen for sterk. Og dette var før krigen braut ut.

Men då han var på rømmen, viste det seg at fleire nordmenn hjelpte han på mange måtar. Og det var vanlege folk. Difor var det ikkje nokon klassisk antisemitisme i dette tilfelle. Dei såg han trong hjelp, og var med med fare for sitt eige liv. Dei viste han til og med ein utveg til å flykta frå landet - med båt frå Bømlo til Shetland. Men han sa nei.

8) Katolsk og luthersk.

Den katolske kirke har vokst betraktelig i vårt land de siste årene. Det skyldes ikke minst økt innvandring fra katolske land. Noen lutherske nordmenn har også konvertert til Rom, og blant dem har vi merket oss lutherske prester som blir katolske.

Det siste er mest bemerkelsesverdig. De skal ha lest luthersk teologi for å tale dette til folket. Personlig synes jeg det er merkelig at de ikke har sett den dype forskjell mellom dem, dvs sett så mye at de forstår at katolsk lære og tro har ubibelske element som er egnet til å føre folk vill.

Jeg skal selvfølgelig ikke si at alle katolikker er uten en sann tro og gudsliv. Det gjelder også de norske som har konvertert. Bekymringen gjelder usikre sjeler og folk med liten kunnskap som søker til andre der de blir vel mottatt m.m. De får kanskje følelsen av at den katolske kirke er mer bibeltro enn den lutherske. Og i noen tilfeller ser det ut til at den er det. Men hovedpoenget er hva den lærer om frelse og frelsens vei. Folk som har godt kjennskap til katolsk teologi sier kirken ikke har forandret seg vesentlig siden reformasjonen.

Noen har skrevet godt om dette i det siste, f. eks. Jan Bygstad i Dagen 29.10.12 og Arne Helge Teigen i Dagen 22. okt. 12. Jeg vil anbefale slike artikler nå. Ellers kommer tilbake til saken senere.

søndag 28. oktober 2012

7) Bots-og bededag.

Bønn og faste.

Denne søndagen i året er kalt bots-og bededag. Det er en gammel skikk som før var på en hverdag, men er flyttet til denne søndagen i kirkeåret. Det er for så vidt likegyldig hvilken dag det er, for det er er ikke selve dagen som er viktig, men hva vi bruker den til.

Det er en botsdag. Det vil si at vi bekjenner våre synder for Gud og noen ganger er det nødvendig også for våre medmenensker. Men det er først og fremst Gud vi har syndet mot. Derfor var bededag i begynnelsen en fastedag i tillegg. Man skulle bare være opptatt av det Gud ville og forsake alt jordisk.
Å gjøre bot er å ransake seg selv og se om det finnes noe i vårt hjerte og liv som ikke er gjort opp med Gud og mennesker.  Det skal vi selvsagt gjøre alltid, men denne dagen får vi en ekstra påminnelse. Det kan jo være noe vi har glemt og som vi burde ordne opp i med andre mennesker også. Så har vi hele tiden lov til å be Gud om tilgivelse for alt, også det vi har glemt.

Bededag er altså men slik ekstra dag vi burde bruke til å be for oss selv og for vår medmennesker mer enn de andre dagene. De er oftoe så opptatt av vanlige jordiske ting. Bønnen kan noen ganger bli vel kort. Så har vi fått en ekstra bededag.

Men alle dager er bots-og bededager. Det er hører med til livet i Gud. La oss derfor bruke noe av denne dagen til det. Amen.

lørdag 27. oktober 2012

6) Fremskrittspartiet og homofili

Det er skuffende at ennå et parti har gått bort fra den bibelske linje om ekteskap. Det er bare for en mann og en kvinne. Ingen kan med sannhet få Bibelen til å si noe annet. FRP har lenge sagt at de vil bevare kristne verdier. Men her slår de bena under håpet om det. Nå er det bare programkommiteen som ønsker dette. Men det viser at det finnes viktige og sentrale personer i partiet som vil forandre dette. Med tanke på framtida er det grunn til uro. Skuffelsen må vi dele med avisa Dagen 17. okt. -12. Men det viktigste er ikke hvor mange mandater dette partiet taper ved et slikt program. Det viktigste er det signal de sender ut og en fremtidig avstemming på Tinget om reservering av den nye loven. Vi tror ikke den har så fullstendig støtte i selve folket, som det ser ut til de folkevalgte mener.

Det er ennå håp om forandring. I en slik sak tror jeg vi må tenke både bibelsk/kristelig og allmennmenneskelig. For det er ikke bare Bibelen som sier dette. Selve naturloven viser at forplantningen skjer ved to ulike kjønn. Det er slik fordi Gud har skapt verden, og da skapte han to kjønn.
ndh.

5) Koranen i kyrkja -Du har kanskje lagt merke til at ein som las frå Islamboka Koranen i ei kyrkje, Nidarosdomen. Det trur eg er eit teikn i tida på kva folk tenkjer og er opptekne av i dag. For dei las IKKJE Koranvers for å visa at det var motsett bibelsk lære. Dei let det stå som ein sjølvstendig tekst som altså hadde ein bodskap. Den vart jo lest i ei gudsteneste. Kjelde: Vårt Land.
Då skal me tenkja: Med religionar av alle slag fylgjer det ei åndsmakt. Guds Ande er med ved Bibel-lesing og det kan verka til omvending og tru på den eine levande Gud. Men Guds Ande fylgjer aldri med i andre religionar. Dei nektar jo den sanne Gud og nyttar seg av andre menneskegudar. Då har dei ei motsett Ånd. Koranen førde med andre ord ein anna ånd inn i Guds hus i Trondheim. Og det var ein prest (!) som gjorde det.
Då blir eg redd. Kva hender i landet vårt. Kva tankar om det åndelege har ein slik prest? Eg kjenner ikkje desse personane som menneske, men Gud kjenner dei.
Då Israels folk gjorde slike ting og ofra til Ba’al og andre avgudar på den tida, straffa Gud hardt. Somme gonger brukte han andre heidenske nasjonar som reiskap. Dei førde folk til Assyra og Babel. Bibelen er klår på at det var som straff for utruskap og synd.
Kva vil Gud gjera med vårt land og folk? De som har ansvar offentleg i politikk og kyrkje: Ta ansvar nå og gjer det de kan!

4) Få frelste

Er det få som blir frelst, var det en som sa. Jesus svarte ikke direkte på det, men underforstått og andre steder har han sagt det var få. Se Luk. 13, 23f og Mat. 7, 13f. Det vil nødvendigvis bety at det blir mange ufrelste og dermed fortapte. Det er en vond tanke for Guds barn. Vi har fått det godt ved troen på vår Frelser, og da er det sårt å vite at så mange står utenfor døren og vil i evighet være borte fra Gud om de ikke i tide vender om. Dette skal vi tenke på i dag.

Da skal vi også minne hverandre på at det er lett å bli en kristen - og samtidig så uhyre vanskelig. Vi lever i denne kontrasten. Gud har gjort alt vel og vil at vi skal bli hans barn. Men vi har åndelige fiender, og de er virksomme som aldri før. Vi er også av natur vår egen fiende. Kjødet - som er vår gamle natur - er syndig fra syndefallets dag. Og vår natur vil ikke bli en kristen.

Derfor må vi og kan vi be Gud at Den Hellige Ånd må fortsette å kalle på mennesker i verden. For Ånden er sterkere enn vår natur og djevelen og alle krefter i verden. Så kan vi be om at folket må være forstandige å lukke opp for Åndens kall. Det er også vår bønn i dag. Amen.

fredag 26. oktober 2012

3) Et rop!

Ned gjennom tidene har det vært mange påminninger om de siste dager. Mange har ropt ut at folk må vende om. Det har noen ganger kommet fra seriøse kilder, og vitenskapsmenn har advart oss om at verden ikke vil bestå evig. Den vil på en måte ete seg selv om. Slike varselrop er altså ikke noe enestående.

Og vi vet at mange har tatt slik forkynnelse til hjertet og vendt om til Gud. De så alvoret og kom til ham mens det ennå var tid. Det har vi mange eksempler på fra historie og fra vår egen tid. Det var slik i de store vekkelser i mange land, og det har skjedd med enkelte mennesker i det skjulte. Dette skal vi takke Gud for. Hans menighet på jord vokser.

Likevel: Det er også sant at de store skarer er ofte uberørt av denne forkynnelsen. Ropet når ikke inn til dem. Advarselen er på en måte forgjeves. De forblir harde og uimottagelige. Det er en stor sorg for Guds menighet.

Derfor må vi fortsette å rope det ut: Vend om til Gud mens det ennå er tid! Skulle dette ropet nå deg nå, vil jeg si deg så vennlig og kjærlig men ikke vel så alvorl jeg kan: La det bli alvor nå! Jesus står med naglemerkte hender og venter på deg. Amen.

2) Den siste tid.

Den siste tid.

Hvor langt er vi kommet?
Det har lenge vært sagt at vi lever i den siste tid. Det er ikke noe i historien heller. Omkring 1905 talte de mye om endetiden og mente den var ganske nær. Det har skjedd til andre tider også. Og det viser at Gud drøyer med dommen, for han vil at alle mennesker skal bli frelst. Bibelen viser at det ikek vil skje, men vi ber og ønsker og arbeider for at så mange som mulig blir rede til å møte Gud.

Likevel er det mye som tyder på at vi nå er inne i siste fase av denne tids husholdning. Vi må se nærmere på det etter hvert. Men her skal vi bare si det så klart vi kan: Den siste tid og Jesu gjenkomst har aldri vært så nær som nå. Og der er mange tegn i tiden som viser at løfter er oppfylt og Guds ord om de siste dager er også gjenkjennelige i våre dager.

Spørsmålet er hvor langt vi er kommet fram til den aller siste dag? Vi skal ikke regne ut dag og time. Det er umulig. Mange har prøvd det før ogdet har alltid vist seg å være feil. Men vi skal kunne vite at tiden er nær. Det skal vi vise ord på fra Guds bok. Og vi må tro den. Ellers går det galt med oss. La oss heller komme tilbake til det senere.
NDH.

1) Åndelig natt.

Åndelig natt!

Det er åndelig natt over verden på flere måter. Og det er vondt å tenke på når vis er framover mot en nye tider. Jeg vil prøve å komme tilbake til dette etter hvert på denne nye bloggen. Må Gud få velsigne hver og en.Nils dh.