Vår tid!

Korte og lengre artikler om vår egen tid, sett i lys av Bibelens ord om nåtid og framtid. Blant alt det som skjer dag for dag skal vi hente ut noe som kan være av spesiell interesse for Guds folk.
.

torsdag 1. november 2012

11) Kvinneprestsaka på nytt.

Noen saker blir vi trolig aldri kvitt. De dukker stadig opp igjen. En av dem er kvinneprestsaka. Og igjen er det i forbindelse med en bispeutnevning. I forkant ser det ut til at noen må gå i tenkeboksen, og da kommer noen ut med et helt nytt syn.

Nå er det bispekandiat for Kristiansand, Stein Reinertsen. Han har foretatt en snuoperasjon, sier Vårt land 31.okt 2012. Og han viser til tidl. biskop Odd Bondevik. Han har gitt ham en ny forståelse av bibeltekster om kvinner som tjenere i Guds kirke. Som vi vet var Bondevik motstander av kvinnelige prester før han ble bispekandidat. Da snudde han. Og da han ble pensjonist, giftet han seg med en fraskilt kvinne. For han kjente til kvinnens forhistorie, sier han. Jeg skal ikke insinuere noe her.

Nå gjelder det Reinertsen. Og da tenker jeg slik: Vi må ikke få biskoper og prester og ledere i kirkelige organer som snur seg etter folkemeningen. Og det kan og må ikke være slik at skiftende meninger blant folk skal bestemme hva vi skal tenke og tro om Bibelen.

Vi tror på en fast og uforanderlig Gud. Vi har ikke lært ham å kjenne som en tvetydig Gud som mener noe annet i dag enn for mange år siden. Han er den samme til alle tider. Og det Gud sa ved sine profeter og apostler i bibelsk tid - det tenker og sier han i dag.

Og da er det slik: Bibelen har ord om at gjengifte er synd. Gud vil ikke ha det. Det sa Jesus. Mat. 5, 31-32. Mark. 10,11-12. Han sier til og med at det å skille seg, er å bryte ekteskapet, og det gjør også den som gifter seg med en fraskilt. Paulus taler også mot skilsmisse, og om det skjer, skal de leve ugift. 1. Kor. 7, 10-11. I v. 39 sier han også at en kone er bundet når mannen lever. Det er først når han er død, at hun kan gifte seg igjen. Bibelen sier også tydelig at kvinner ikke kan ha alle tjenester i Guds menighet. Det har han avgjort en gang for alltid. Og vi må holde oss til det. Vi har ingen andre kilder eller annet grunnlag å vite noe om disse ting. Det kan være et offer å lyde Guds bud og vilje. Men det hører med til det korset vi skal bære for Jesus. Må vi be om at det norske kristenfolk vil ta det på alvor, og særlig de som er ledere i kirker og organisasjoner og bedehus i landet vårt.

2 kommentarer:

 1. På basis av Guds krystallklare ord i Bibelen støtter jeg deg fullt ut ang. din argumentasjon om ubibelsk lære og praksis i Den norske kirke (Dnk - tidligere statskirken).

  Nettopp av den grunn er jeg også motstander av Dnk (men vil beholde den kristne formålsparagrafen i Grunnloven forutsatt at kirken er fri og uten politisk styring) fordi den i realiteten er politisk styrt og at den på mange punkter representerer et falskt alibi til å begå og leve i alvorlig synd - som fører mennesker i evig fortapelse. I "toleranselærens ånd" blir det i dag gitt aksept til bl.a. gjengifte etter skilsmisse, giftemål mellom to av samme kjønn, samboerskap, kvinnelige prester og i eldsteråd mv. Læresetninger som har vært uhørte fra apostelens tid til for ca. 30 år siden: da man begynte å snakke om nye og falske læresetninger ang. at man hadde fått et annet klarere lys og forståelse av Guds (les: krystallklare) ord sammenlignet med tidligere tider. Hånd i hånd med dette "klare lyset" er umoralen i samfunnet akselerende som aldri før - ja, Sodoma og Gomorra blir reneste søndagsskolen i sammenligning hva moral angår! Det er et faktum at vi i media i våre dager blir bombadert med sex og vold: som igjen gjenspeiler seg i store og bekymringsfulle tall i kriminal- og skilsmissestatistikkene. Ja, for meg er det en bekreftelse på Jesu advarsler om vranglære, falske messiaser, stort frafall og at kjærligheten vil være kald hos de fleste i de siste tider - dvs. i vår samtid (like før Jesus kommer for å hente bruden).

  Sett hen til foranstående er det for meg et stort paradoks å lese blant annet følgende om troslæren til Dnk (min fremhevelse):

  "Selv om den lutherske kirke understreker Bibelens suverene autoritet, anerkjennes også bekjennelsesdokumentene som autoritative. Forholdet mellom Bibelen og bekjennelsesskriftene beskrives slik at Bibelen er "normerende norm", mens bekjennelsesskriftene er "normert norm". Dette understreker Bibelens overordnede autoritet.

  Den evangelisk-lutherske nøkkel til å forstå Bibelens budskap er at den handler om krav og gave, lov og evangelium.

  .....

  JESUS OPPHEVER IKKE NOEN AV GUDS LOVER FRA DET GAMLE TESTAMENTET. HAN SKJERPET TVERT IMOT KRAVENE TIL HVORDAN VI MENNESKER SKAL LEVE. Men Jesus forkynner at mennesker ikke kan få fred med Gud og evig liv ved å leve prektig. Stilt overfor Den hellige Gud vil alltid menneskets syndige natur overskygge prektigheten. Jesus forkynner at ingen blir frelst uten å ta imot tilgivelse."

  Det er plausibelt å spørre hva Dnk mener med at Jesus, sitat, "skjerpet tvert imot kravene til hvordan vi mennesker skal leve"? Er det det "toleransekirken" gjør når man gir aksept til skilsmisse (uansett grunn) og gjengifte etter skilsmisse, homofil praksis, giftemål mellom to av samme kjønn mv.? Det skulle være interessant å få en nærmere forklaring på denne selvmotsigelsen - med underbyggende bibelhenvisninger.

  For alle kristne med ekte gudsfrykt* (*som iflg. Bibelen SKAL bli forfulgt for sin uforfalskete tro) og respekt for å holde Skriften hellig, er det bare til å ta til etterretning at det her handler om en åndelig kamp mot makter og myndigheter.


  SvarSlett
 2. Stå fram med navn! Nomen nescio betyr "navnet ukjent". Og alle har et navn.

  SvarSlett